Alok Ingots (Mumbai) Pvt. Ltd.

119, Dady Sheth Agyari Lane, 1st Floor, Office 6, Kalbadevi, Mumbai 400002, Maharashtra
印度 印度

回收厂业务详情

金属
接收废料:
黑色金属
再生产品:
坯,钢筋
回收厂数量:
1
最后更新
2023年6月2日